Als consument heeft u het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden de koopovereenkomst te annuleren. 

De termijn van intrekking of annulering bedraagt veertien dagen vanaf de datum waar­op u of een door u aangewezen vertegenwoordiger, niet zijnde de vervoerder, in het bezit van de goederen bent gekomen. Indien u het recht om te annulering wenst uit te oefenen, dient u direct contact met ons op te nemen:

Condizionati S.r.l.

Corso Piave, 156 /D

12051 Alba (CN)

Italië

Telefoon: + 39 338 8023277

E-mail: ordini@condizionati.com

Middels een duidelijke verklaring (bijv. verzonden per post, fax of e-mail) van uw besluit af te zien van de koop. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor annulering, maar dat is niet verplicht. Om tijdig te annulering is het voldoende dat u uw mededeling daaromtrent ons voor de betreffende deadline heeft bereikt.

Gevolgen van de annulering

Indien u geldig en tijdig de opdracht heeft geannuleerd zullen wij alle betalingen die we van u ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voort­vloeien uit het feit dat je een andere wijze van levering dan de door ons aange­bo­den heeft gekozen) terug betalen uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van annulering van de betreffende koopovereenkomst is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde methode die u gebruikt heeft in de oor­spron­kelijke transactie, tenzij met u uitdrukkelijk anders is overeengekomen. U betaalt wel de kosten die in rekening worden gebracht voor een dergelijke terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling ophouden tot de aan ons retour gezonden goederen terug zijn ont­van­gen, tenzij u eerder heeft aangetoond dat de goederen zijn teruggekeerd.

Het terugzenden van de goederen dient binnen veertien dagen na het tijdstip van de geldige annulering van de opdracht te geschieden. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U dient te betalen voor de waardevermindering van de goederen, tenzij een dergelijke waardevermindering het gevolg is van het noodzakelijk vaststellen van de kenmerken en de werking van de goederen.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het recht van annulering

Het recht is niet van toepassing op opdrachten, die :

· Na de levering van goederen snel bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel voorbij is; 

· De levering van goederen, wanneer ze na levering worden gemengd of door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn of worden verbonden.

  

Modelformulier voor annulering

(Bij afzien van de koop, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Condizionati S.r.l.

Corso Piave, 156 /D

12051 Alba (CN)

Italië

Telefoon: + 39 338 8023277

E-mail: ordini@condizionati.com

- Hierbij deel ik / wij (*) u mede afzien van mijn / onze (*) koopovereenkomst betreffende de volgende goederen (*) /

- Besteld op (*) / ontvangen op (*)

- Naam / consument (en)

- Adres van / consument (en)

- Signature / consument (en) (alleen bij communicatie op papier)

- Datum

 

_______________

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password